Vedtekter for berg barnehage SA

VEDTEKTER
FOR BERG BARNEHAGE SA

1.Eierforhold.

Berg barnehage SA, er et samvirkeforetak, som eies av de foreldrene som, til enhver tid, har barn i barnehagen.

Årsmøtet er barnehagens øverste organ. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned. På årsmøtet velges representanter til styret og samarbeidsutvalget.

Styret er barnehagens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til samvirkeloven og andre gjeldende lover og forskrifter.
Styret fastsetter oppholdsbetalingen.

I styret sitter 4 valgte foreldrene (med to varamenn).
Styrer er saksforbereder og medlem, uten stemmerett.

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som sikrer samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen.

I SU sitter de fire styrerepresentantene (med varamenn) og to fra personalet (med en varamann), i tillegg til styrer.

Barnehagens daglige leder, styrer, er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Det er laget egen instruks og retningslinjer for årsmøtet, styret, samarbeidsutvalg og styrer.

2. Formål

Barnehagen skal, i samarbeid og
forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde
skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
De skal ha rett til medvirkning, tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med
tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven§1 Formål)

Barnehagen skal drives i samsvar
med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt
budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

3. Opptak / Oppsigelse.

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

Opptakskretsen er alle barn, bosatt i Halden kommune.

Følgende kriterier, i prioritert rekkefølge, gjelder:

A) Iht.
barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne, og barn som det er
fattet vedtak om, etter barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd,
rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B) Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

C) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

D) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alders- og kjønns- sammensetting hos barna. Det er ønskelig med minimum 2 barn på hvert alderstrinn, over 3 år, en
kjønnsfordeling på minimum 30% og max 4 barn(hele plasser) under 3 år.

Opptakets alderspredning skal også sikre en forsvarlig drift.

Søknad skjer elektronisk, på et felles søknads-skjema for hele kommunen. Hovedopptaket foregår i en samordnet opptaksprosess,
for kommunen i mars måned. Utenom dette, kan styrer tilby plass utover i året,
dersom det blir noe ledig.

Ved hovedopptak kan søker klage
over avslag på søknad om plass. Klagen sendes barnehagen for viderebehandling.
Klagefrist er tre uker etter mottatt svar. Dersom avslaget opprettholdes,
sendes klagen videre til kommunens nemnd for barnehagesaker.

Barnet beholder plassen fram til 30. juni, før skolestart, dersom den ikke sies opp før det.

Oppsigelse skal da skje skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned fra oppsigelsesdato.

Oppsigelse mottatt etter 1. april, medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut juni måned.

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn, og skal skje skriftlig.

Helsemessige forhold.

Lokalene for barnehagen er godkjent
av helsemyndighetene, arbeidstilsynet, branntilsynet og kommunens nemnd for
barnehagesaker. Nødvendig helsetilsyn av barna, besørges av hjemmene. Foreldrene
har ansvaret for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse, som
kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen og foreldrene er
gjensidig ansvarlig til å varsle hverandre, dersom smittsom sykdom oppstår. Dersom
barnet har smittsom sykdom, hodelus, feber eller nedsatt almenntilstand, skal
det holdes hjemme fra barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er frisk nok til
å oppholde seg i barnehagen. Før barnet begynner i barnehagen, skal det legges
fram erklæring om barnets helse, iht. barnehageloven §23.

Foreldrene er ansvarlige for
medisinering av barn under oppholdet i barnehagen. Personalet kan inngå en
avtale med foreldrene om medisinering av barnet. Godkjent skjema skal da være
fylt ut, og følges opp.

Godkjenning/ Sikkerhet.

Barnehagen er godkjent for 24
plasser, for barn i alderen 1-6 år.

Barnehagens godkjente netto lekeareal
er 4m2 for barn over 3 år, og 5,5m2 for under 3 år.

Barnehagen skal regelmessig
foreta internkontroll, HMS, etter gjeldende regler.

Herunder brann, elektrisitet,
renhold/ hygiene, ulykker/førstehjelp og sikkerhet ute og inne. Barnehagen har
egen sikkerhetsinstruks for barn og personale, inne, ute og på tur.

Barna er hel-døgns ulykkesforsikret, så lenge de har plass i barnehagen.

Barnehagen er medlem av PBL
(Private barnehagers landsforbund), og har sin bedriftshelsetjeneste gjennom
dem. (PBL- BHT).

Åpningstid og ferier.

Barnehagen er åpen fra kl. 7.30-kl.16.30.

Det er feriestengt i juli, julaften og i romjula, og i påskeuka.

I tillegg er barnehagen stengt 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av året.

Styret utarbeider en detaljert ferieplan for hvert år. Denne planen leveres foreldrene.

Bemanning.

Bemanningsnormen i barnehagen er
i samsvar med lov om barnehagen §16 og§17.

Personalet har taushetsplikt og
skal ved ansettelse legge fram godkjent politiattest.

Foreldrekontrakt/ medlemskontrakt.

Det er utarbeidet en
ansvarskontrakt for foreldrene i Berg barnehage. Denne inneholder forpliktelser
angående oppholdsbetaling, at de har lest disse vedtektene og vedtektene for
samvirkeforetak, og om dugnadsinnsats i barnehagen. Denne kontrakten må
foreldrene skrive under på, før barnet begynner i barnehagen.

Endring av vedtektene.

Endringer av disse vedtektene
utarbeides av styret og godkjennes av årsmøtet.

Halden mars 2012.