Ansvarskontrakt mellom foreldre og barnehage

MEDLEMS- ANSVARS- KONTRAKT

Mellom Berg barnehage SA, og
foresatte til ……………………………………

Berg barnehage SA er en foreldre-eiet barnehage, organisert
som et samvirkeforetak. Dette medfører ingen økonomiske forpliktelser i form av
innskudd el.l. Derimot medfører det en del ansvar, i styre og stell av
barnehagen.

Foreldrene blir valgt inn i styret og samarbeidsutvalget
(SU).

Det er styret som avgjør saker som gjelder drift av
barnehagen.

SU er et samarbeidsorgan mellom foreldrene og personalet.

De foreldrene som ikke sitter i styret/ SU, har andre
arbeidsoppgaver i løpet av året, som:

Baking til møter og arrangementer, og vasking av div.
tekstiler i bhg. et par ganger i året.

Vask av håndklær en gang i uka, fordelt på flere foreldre
gjennom året.

Reparasjon av tre/ metall og reparasjon av tekstiler.

Det er også mulig at vi ber om hjelp fra foreldrene når det
oppstår praktiske problemer i barnehagen, eller på morgen/ ettermiddag, når
personalet er alene med barna, og det oppstår en krisesituasjon.

I tillegg til dette har vi felles-dugnad ca. en gang i året,
og vaske-dugnad før sommeren, for foreldrene til de barna som skal slutte.

Oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetalingen følger de offentlige satsene.

Ved delt plass, følger vi kommunale betalingsbetingelser:
Det plusses på 10% i tillegg til den prosentdelen plassen er.( Eks. 60%
betaling, for 50% plass.)

Det er 40% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for nr. 3.

Innbetaling skjer på giro som deles ut i barnehagen, med
betalingsfrist den 20. hver måned.

Ved manglende innbetaling av oppholdsbetaling, mister dere
barnehage-plassen, etter to purringer. Oppsigelsestiden er en måned.

Barnehagen holder melk, frukt og grønnsaker til barna. I
tillegg er det matservering en gang i uka. Betaling for dette fastsettes av
styret, ved budsjettbehandling.

KONTRAKT

Jeg/ vi har lest gjennom vedtektene for barnehagen,
samvirkevedtektene og overstående informasjon om det ansvar og de forpliktelser
som følger med det å være foreldrene og medlemmer av Berg barnehage SA.

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene
beholder en hver.

Jeg/ vi aksepterer disse betingelsene.

………… …………………………….. ……………………………..

dato Foresattes underskrift Foresattes underskrift.